Algemene voorwaarden

Op alle offertes afgegeven door Sparkle interventions en op alle opdrachten verstrekt aan Sparkle interventions zijn navolgende algemene voorwaarden van toepassing (8 artikelen). 

Artikel 1.

Alle offertes door Sparkle interventions opgesteld zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.

Artikel 2.

Opdrachten die aan Sparkle interventions worden verstrekt leiden tot een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever.

Artikel 3.

Derden kunnen aan de dienstverlening van Sparkle interventions geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Sparkle interventions voor alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 5.

In het geval dat als gevolg van de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Sparkle interventions aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Sparkle interventions gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

Artikel 6.

In rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Sparkle interventions.

Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 1e dag van overschrijding van de betalingstermijn, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7.

Een geannuleerd gesprek zal in rekening worden gebracht als dit binnen 48 uur voorafgaand aan het geplande tijdstip wordt geannuleerd.

Artikel 8.

Alle overeenkomsten worden gesloten onder het regime van het Nederlands recht.